با ارسال مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، سازمان بورس با افزایش سرمایه گشان موافقت کرد.به گزارش اقتصاد آسیا و به نقل از روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده گشان با سرمایه فعلی ۵۲۱,۵۴۱میلیون ریال و تعداد سهام قابل انتشار ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰، ۱۸۵ درصد افزایش سرمایه […]

با ارسال مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، سازمان بورس با افزایش سرمایه گشان موافقت کرد.
به گزارش اقتصاد آسیا و به نقل از روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده گشان با سرمایه فعلی ۵۲۱,۵۴۱میلیون ریال و تعداد سهام قابل انتشار ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰، ۱۸۵ درصد افزایش سرمایه می خورد.

بر اساس گزارش بارگذاری شده بر روی کدال، مبلغ افزایش سرمایه۹۶۴,۰۰۰ میلیون ریال می باشد و موضوع این افزایش نیز اصلاح ساختار مالی تایید شده است.

گفتنی است: محل تأمین افزایش سرمایه، سود انباشته – ۹۶۴,۰۰۰ میلیون ریال (۱۰۰%) است.