رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در شهریور ماه سال جاری در مقایسه با ماه قبل از آن ۰.۵ درصد افزایش یافته است. به گزارشتوس اقتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، رضا جمشیدی در این خصوص اظهار کرد: نرخ تورم […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در شهریور ماه سال جاری در مقایسه با ماه قبل از آن ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارشتوس اقتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، رضا جمشیدی در این خصوص اظهار کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در شهریور ماه سال جاری ۴۴.۴ درصد است که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار در نقاط شهری استان ۴۳.۶ و روستایی ۴۷.۲ درصد است که درنقاط شهری نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش و روستایی ۰.۲ کاهش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در شهریور ماه سال جاری ۴۳.۷ درصد است افزود : این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۰.۵ درصد افزایش یافته است. این نرخ برای خانوارهای شهری کشور ۴۲.۹ و روستائی ۴۷.۸ درصد است که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰.۵ و ۰.۱ درصد افزایش یافته است.

جمشیدی خاطر نشان کرد: نرخ تورم نسبت به ماه قبل خانوارهای استان در شهریور ماه سال جاری ۳.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل از آن ۰.۹ درصد افزایش یافته است.

وی این شاخص را برای خانوارهای شهری و روستایی استان ۳.۵ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ درخانوارهای شهری ۱.۲ درصد افزایش و درنقاط روستایی ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد : نرخ تورم نسبت به ماه قبل درکل خانوارهای کشور نیز در شهریور ماه سال جاری ۳.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش یافته است. وی این شاخص را برای خانوارهای شهری کشور ۴ و نقاط روستائی ۳.۶ درصد اعلام کرد که به ترتیب ۰.۸ و ۰.۴ درصد افزایش یافته است.

جمشیدی با بیان این که «نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال جاری درکل خانوارهای استان ۴۷.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزایش یافته است»، افزود : این شاخص برای خانوارهای شهری استان ۴۵.۸ و روستائی ۵۲.۶ درصد است که به ترتیب ۱ و ۰.۶ درصد افزایش یافته است.

وی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری درخانوارهای کل کشور را ۴۵.۸ درصد اعلام کرد که ن