در گزارش ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ صندوق بین‏ المللی پول(IMF) رشد اقتصاد جهان برای سال ۲۰۲۱ برابر با ۵٫۹ درصد براورد و برای سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز به ترتیب حدود ۴٫۴ درصد و ۳٫۸ درصد پیش ‏بینی شده که حاکی از استمرار رشد مثبت اقتصاد جهان در سال جاری میلادی ولی با سرعتی کمتر […]


در گزارش ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ صندوق بین‏ المللی پول(IMF) رشد اقتصاد جهان برای سال ۲۰۲۱ برابر با ۵٫۹ درصد براورد و برای سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز به ترتیب حدود ۴٫۴ درصد و ۳٫۸ درصد پیش ‏بینی شده که حاکی از استمرار رشد مثبت اقتصاد جهان در سال جاری میلادی ولی با سرعتی کمتر است. در گزارش مزبور به استمرار اختلالات زنجیره تامین، نوسانات بهای انرژی و تغییرات دستمزدها به عنوان ریسک‏ های رو به پایین موجد فشارهای تورمی اشاره شده است.
در این گزارش، رشد اقتصادی کشور ایران بعد از تحقق رشد ۳٫۴ درصدی در سال ۱۳۹۹، برای سال ۱۴۰۰ معادل ۲٫۵ درصد براورد و برای دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برابر با ۲ درصد پیش ‏‏بینی شده که با وجود ادامه رشد، انتظار می‏ رود از سرعت رشد ایران کاسته شود.
IMF رشد اقتصادی کشور امریکا طی دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را به ترتیب برابر با ۴٫۰ و ۲٫۶ درصد پیش‏ بینی کرده که حاکی از استمرار رشد مثبت و در عین حال افت ۱٫۶ واحددرصدی رشد این اقتصاد پیشرفته در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با رقم ۵٫۶ درصدی سال ۲۰۲۱ است. رشد دو اقتصاد چین و هند نیز برای سال ۲۰۲۱ به ترتیب معادل ۸٫۱ و ۹٫۰ درصد براورد و برای سال ۲۰۲۲ نیز به ترتیب برابر با ۴٫۸ و ۹٫۰ درصد پیش‏ بینی شده که حاکی از کاهش رشد چین و ثبات رشد هند در سال جاری میلادی است. اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۱ رشد بالای ۱۱ درصدی را تجربه کرده است و پیش‏ بینی می‏شود در سال ۲۰۲۲ از سرعت رشد مزبور کاسته شده و به ۳٫۳ درصد برسد.