شرکت خدمات مشاوره و مدیریتی PWC هر ساله از مدیران عامل بنگاه ها نظرسنجی را در رابطه با چشم انداز آنها از تغییر برخی متغیرهای اقتصادی جهانی و دورن بنگاهی طی دوازده ماه پیشرو، انجام می دهد. نظرسنجی مزبور در ۶ حوزه رشد اقتصادی، میزان اطمینان از رشد درآمد بنگاه، تهدیدات، مقررات، تقویت مهارت و […]

شرکت خدمات مشاوره و مدیریتی PWC هر ساله از مدیران عامل بنگاه ها نظرسنجی را در رابطه با چشم انداز آنها از تغییر برخی متغیرهای اقتصادی جهانی و دورن بنگاهی طی دوازده ماه پیشرو، انجام می دهد. نظرسنجی مزبور در ۶ حوزه رشد اقتصادی، میزان اطمینان از رشد درآمد بنگاه، تهدیدات، مقررات، تقویت مهارت و تغییرات اقلیمی از میان مدیران عامل بنگاه های منتخب جهان انجام می دهد و نتایج آن را هم به صورت جهانی و هم به صورت منطقهای در قالب گزارشی منتشر می کند. دربیست وسومین گزارش سالیانه این شرکت که در سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۱۹ انجام گرفته، نظرات ۱۵۸۱ مدیرعامل از ۸۵ کشور دریافت، گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیران بنگاه های جهان نسبت به سال ۲۰۲۰ بدبین هستند که این حجم از بدبینی طی سالیان گذشته بی سابقه بوده است. برای اولین بار بیش از نیمی از مدیران که مورد نظرسنجی قرار گرفتند، بر این باورند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۰۲۰۲ کاهش خواهد یافت و تنها ۰۷ درصد آنها نسبت به رشد درآمد بنگاه خود در سال ۲۰۲۰ “بسیار مطمئن” هستند که چنین سهم پایینی، از سال ۲۰۲۱ تاکنون مشاهده نشده است.

شرکت خدمات مشاوره و مدیریتی PWC هر ساله از مدیران عامل بنگاه ها نظرسنجی را در رابطه با چشم انداز آنها از تغییر برخی متغیرهای اقتصادی جهانی و دورن بنگاهی طی دوازده ماه پیشرو، انجام می دهد. نظرسنجی مزبور در ۶ حوزه رشد اقتصادی، میزان اطمینان از رشد درآمد بنگاه، تهدیدات، مقررات، تقویت مهارت و تغییرات اقلیمی از میان مدیران عامل بنگاه های منتخب جهان انجام می دهد و نتایج آن را هم به صورت جهانی و هم به صورت منطقهای در قالب گزارشی منتشر می کند. دربیست وسومین گزارش سالیانه این شرکت که در سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۱۹ انجام گرفته، نظرات ۱۵۸۱ مدیرعامل از ۸۵ کشور دریافت، گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیران بنگاه های جهان نسبت به سال ۲۰۲۰ بدبین هستند که این حجم از بدبینی طی سالیان گذشته بی سابقه بوده است. برای اولین بار بیش از نیمی از مدیران که مورد نظرسنجی قرار گرفتند، بر این باورند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۰۲۰۲ کاهش خواهد یافت و تنها ۰۷ درصد آنها نسبت به رشد درآمد بنگاه خود در سال ۲۰۲۰ “بسیار مطمئن” هستند که چنین سهم پایینی، از سال ۲۰۲۱ تاکنون مشاهده نشده است.