این روزها خبرهای اولویت تزریق واکسن کرونا برای گروه‌های مختلف جامعه، هر یک به بهانه‌ای منتشر می‌شود اماجای نام کارآفرینان در این میان خالی است. این در حالی است که افسران اقتصادی در سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید کمک شایانی برای حفظ اشتغال کشور در دوران کرونایی به عهده داشته و بالاترین مراقبت […]


این روزها خبرهای اولویت تزریق واکسن کرونا برای گروه‌های مختلف جامعه، هر یک به بهانه‌ای منتشر می‌شود اماجای نام کارآفرینان در این میان خالی است. این در حالی است که افسران اقتصادی در سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید کمک شایانی برای حفظ اشتغال کشور در دوران کرونایی به عهده داشته و بالاترین مراقبت را از کارگران و کسب و کارها انجام داده‌اند. کارآفرینانی که هر کدام سرپرستی صدها خانواده را در مسئولیت خود دارند.
اگرچه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در نگاه و بیان مقام معظم رهبری، واقعا همان افسران مقابله با تحریم‌ها در اقتصاد کشور بوده و هستند، اما متاسفانه بعضا نزد مسئولین اجرایی کشور کمتر اینگونه نگاه واقعی وجود دارد، البته مسئولین نیز همیشه در شعار کارآفرینان را افسر و سرباز وطن می‌دانند ولی در رفتارهای عملی اینگونه نبوده و نیست، بلکه هنوز هم به کارآفرین و سرمایه‌گذار همان نگاه های قبلی را دارند، بله همان نگاه بعضی مسئولین اجرایی کشور باعث شده دلیلی برای حفظ جان کارآفرینان احساس نشود.
کاش آقای دکتر نمکی از باب تقدیر، احترام حداقلی برای آنانی که در دوران کرونا کمک‌حال واقعی ایثارگران درمانی کشور در مقابله با ویروس منحوس بودند، قائل شوند و برای واکسینه کردن کارآفریننان و جامعه کارگری در برابر ویروس منحوس کرونا نیز چاره ای می اندیشیدند.

  • نویسنده : محمد حسین روشنک، رئیس انجمن کارآفریننان خراسان رضوی