رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ تورم نقطه‌ به نقطه استان در تیر ماه سال جاری استان ۴۴.۲ درصد است که این رقم درمقایسه با ماه قبل از آن ۴.۶ درصد کاهش یافته است. رضا جمشیدی نرخ تورم نقطه به نقطه استان در تیر ماه سال جاری اظهار کرد: نرخ تورم نقطه […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ تورم نقطه‌ به نقطه استان در تیر ماه سال جاری استان ۴۴.۲ درصد است که این رقم درمقایسه با ماه قبل از آن ۴.۶ درصد کاهش یافته است.

رضا جمشیدی نرخ تورم نقطه به نقطه استان در تیر ماه سال جاری اظهار کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در نقاط شهری ۴۳.۶ و روستایی ۴۶.۷ درصد است که در نقاط شهری نسبت به ماه قبل ۴.۷ و روستایی ۴.۱ درصدکاهش یافته است.
وی با بیان اینکه «نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در تیر ماه سال جاری ۴۳.۶ درصد است»، افزود: این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن۴ درصد کاهش یافته است. این نرخ برای خانوارهای شهری ۴۲.۹ و روستائی ۴۷.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۴ و ۳.۸ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خاطر نشان کرد: نرخ تورم نسبت به ماه قبل خانوارهای خراسان رضوی در تیر ماه سال جاری ۱.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل از آن ۰.۳درصد کاهش یافته است.

وی این شاخص را برای خانوار های شهری و روستایی استان۱.۷ درصد اعلام کرد و گفت: نرخ تورم درخانوارهای شهری ۰.۳ درصد کاهش ودر نقاط روستایی بدون تغییر است.

جمشیدی تصریح کرد: نرخ تورم نسبت به ماه قبل درکل خانوارهای کشور نیز درتیرماه سال جاری ۳.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای خانوارهای شهری کشور ۳.۶ و نقاط روستائی ۳.۲ درصد است که به ترتیب ۱.۱ و ۰.۶ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی عنوان کرد: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر سال جاری در کل خانوارهای استان ۴۵.۱درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش یافته است، این شاخص برای خانوارهای شهری استان ۴۳.۶و روستائی ۵۱ درصد است که به ترتیب ۱.۶ و ۱.۳ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه «نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه سال جاری در خانوارهای کل کشور ۴۴.۲درصد است که نسبت به مدت مشابه ۱.۲ درصد افزایش یافته است»، افزود: این شاخص برای خانوارهای شهری کشور ۴۳.۷و روستائی ۴۷.۳ درصد است که به ترتیب ۱.۲ و ۱.۷ درصد افزایش یافته است.

جمشیدی تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه کل خانوار در تیرماه سال جاری استان در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها ودخانیات ۵۵.۵، پوشاک وکفش ۶۳.۴، مسکن ۱۴.۳وگروه بهداشت و درمان ۳۵.۴ بوده است. این ارقام را برای کشور به ترتیب ۵۶.۹، ۵۵.۴، ۲۴.۴ و ۴۴.۲ است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی، وی اضافه کرد: شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای کل خانوارهای استان ۳۱۷.۲، مناطق شهری ۳۰۵.۹ و مناطق روستائی ۳۶۶.۵ است./ایسنا