بایگانی‌های اقتصاد هوشمند | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
جایگاه اقتصاد هوشمند در پیشرفت جوامع 07 فوریه 2021

جایگاه اقتصاد هوشمند در پیشرفت جوامع

جهان در شرف انقلاب فنی دیگری (انقلاب صنعتی چهارم) قرار دارد که شیوة زندگی و کار جوامع و نیز ارتباط این دو با یکدیگر را از اساس تغییر می‌دهد. این تحولات کاملاً چندبعدی بوده و مفاهیم آن نیز کاملاً جدید و متنوع خواهند بود. انتظار می‌رود تغییرات شگرفی در تمام صنایع رخ دهد که ظهور […]