بایگانی‌های الزامات بهبود روابط اقتصادی با همسایگان | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
الزامات بهبود روابط اقتصادی با همسایگان 12 دسامبر 2021

الزامات بهبود روابط اقتصادی با همسایگان

روابط ایران با کشورهای منطقه رو به توسعه است و اجلاس‌های شانگهای و اکو به افزایش مناسبات کمک کرده است.