بایگانی‌های بهبود فضای کسب و کار | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
قانون بهبود مستمر  محیط کسب و کار 15 ژوئن 2020

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.تبصره ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران […]