بایگانی‌های سرمایه | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
اثر تورم و نرخ ارز بر بازار سرمایه 18 ژوئن 2020

اثر تورم و نرخ ارز بر بازار سرمایه

تورم و نرخ ارز، بر شاخص‌های اقتصادی و بازارهای مختلف اثرگذار است و میزان اثرپذیری هر بازار و هر شاخص از تورم و نرخ ارز به تدریج و با تاخیر چندماهه رخ می‌دهد و میزان رشدتورم و نرخ ارز، بر شاخص‌های اقتصادی و بازارهای مختلف اثرگذار است و میزان اثرپذیری هر بازار و هر شاخص […]