بایگانی‌های سیدعبدالله ارجائی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
حمایت جدی از سرمایه گذاری سالم 26 ژانویه 2022
شهردار مشهد در اولین نشست خبری تاکید کرد:

حمایت جدی از سرمایه گذاری سالم

شهردار مشهد با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران گفت: نیاز است به سمت شهر ثروتمند به جای شهرداری ثروتمند برویم که شهر ثروتمند نیز با بودجه دولتی اداره نمی شود لذا باید زمینه ورود بخش خصوصی فراهم شود و از سرمایه گذاری سالم حمایت جدی می کنیم و تعیین سالم یا ناسالم بودن سرمایه گذاری نیز با شهرداری نیست و دستگاه قضایی در این خصوص متولی است.