بایگانی‌های طالبان | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
پیامدهای ظهور طالبان  بر جایگاه ایران در افغانستان 12 دسامبر 2021

پیامدهای ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افغانستان

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «پیامدهای ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک افغانستان» به بررسی مهم‌ترین آثار تغییرات استراتژیک رخ‌داده در افغانستان و حکومت طالبان بر منافع ژئواکونومیک ایران می‌پردازد.