بایگانی‌های مجلس | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
قرائت گزارش عملکرد دولت در خصوص بهبود وضعیت کسب و کار در مجلس 15 ژوئن 2020

قرائت گزارش عملکرد دولت در خصوص بهبود وضعیت کسب و کار در مجلس

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره عملکرد دولت در خصوص بهبود وضعیت کسب و کار در مجلس قرائت شد که بر این اساس، ایران در انجام کسب و کار با ۴ رتبه نسبت به گزارش سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز با […]