تصویری که فعالان اقتصادی از سال 1400 در پیش دارند را می توان در قالب چهار مولفه اساسی...