هرچند به نظر می رسد سرمایه گذاری خارجی در ایران به دلیل تحریم ها و وضعیت بی ثباتی اقتصاد کشور ناچیز باشد...

  • نویسنده : حمید رضا شوشتریان مدیرمسوول