مدیرعامل مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف گفت: میزان استخراج سالانه سنگ‌آهن از این منطقه معدنی که در سال ۱۳۹۲ حدود ۳ میلیون و ۱۵۳ هزار تن بود اکنون با رشـدی چشمگیر به ۱۳ میلیون و ۱۶۴ هزار تن در سال افزایش یافته است. حسن جعفری افزود: در دهه نخست فعالیت مجتمع سـنگان خواف (۱۳۷۰)، به طور […]

مدیرعامل مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف گفت: میزان استخراج سالانه سنگ‌آهن از این منطقه معدنی که در سال ۱۳۹۲ حدود ۳ میلیون و ۱۵۳ هزار تن بود اکنون با رشـدی چشمگیر به ۱۳ میلیون و ۱۶۴ هزار تن در سال افزایش یافته است.

حسن جعفری افزود: در دهه نخست فعالیت مجتمع سـنگان خواف (۱۳۷۰)، به طور متوسـط سـالانه ۱۶۰ هزار تن سنگ آهن از معادن این منطقه استخراج می شد و در دهه ۱۳۸۰ متوسـط استخراج سـالانه مجتمع افزایش یافت و در دهه ۱۳۹۰ و به خصوص در هشت سال گذشته میزان اسـتخراج چندین برابر رشد یافت.
وی ادامه داد: قرارداد عملیات اجرایی تولید در سه واحد خردایش و فرآوری سنگ آهن سنگان خواف در اسفندماه سال گذشته بـه پیمانکاران ابلاغ و در نهایـت ایـن دو کارگاه بـا صـرف هزینـه ای بالغ بـر ۱۵۰ میلیارد ریـال، در ابتـدای خردادماه امسال آماده بهره برداری شد.
مدیرعامل مجتمع سنگ آهن سنگان خواف گفت: با هدف رسـیدن به ظرفیت مطلوب تولیدی و ایجاد حداکثر اشـتغال ممکن در بخش فرآوری، مناقصه پیمانکار برای واحد فرآوری شـماره سه نیز در حال برگزاری اسـت و با تکمیل فرآینـد مناقصه مذکور، ظرفیت خردایـش و فـراوری سـنگ آهن بـه روش دانه بنـدی در مجتمع سـنگان خواف به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن افزایـش می یابد.

وی اظهار داشت: با آغاز فعالیت این کارگاههـای فـرآوری، بـرای ۲۲۰ نفـر بـه صـورت مستقیم و غیرمستقیم شـغل ایجاد شده است و با تکمیل طرحهای در دسـت اجرا، میزان کل اشـتغال ایجاد شده در این بخشها به بیش از ۳۰۰ نفر خواهد رسید.
جعفری گفت: علاوه بـر افزایـش ظرفیـت خردایـش و فـرآوری سـنگ آهن، اسـتخراج و پیش فرآوری سنگ آهن پالسری نیز یکی دیگر از طرحهای مهم در دستور کار مجتمع سنگان خواف است.

وی تصریح کرد: عملیات اسـتخراج محدوده های پالسـری در مجتمـع سنگ آهن سنگان خواف که چند سال متوقف بود در سـال ۱۳۹۹ بـا هـدف تولیـد ۳۰۰ هـزار تن محصول در دسـتور کار مجتمع قرار گرفت و فرآینـد اداری برگـزاری مناقصـه بـرای انتخـاب پیمانکار در حال پیگیری است و مطالعـات فنـی و اقتصـادی نیـز بـا هـدف احـداث کارخانـه فـرآوری هماتیـت کم عیـار و سـیدریت در حال انجـام اسـت.
مدیر عامل مجتمع سنگ آهن سنگان خواف گفت: بـا توجه بـه انباشـت سـنگ آهن کم عیار حاصـل از عملیـات خردایـش و فـرآوری در انبارهـای مجتمـع سنگان خواف و اکتشـاف سـنگ آهن سـیدریتی در نقاطـی از معـدن، طـرح احـداث کارخانـه کنسـانتره بـه منظـور فـرآوری ایـن سـنگها در مجتمـع مطرح شـده و انجام مطالعـات فنی و اقتصـادی آن در دسـتور کار قرار گرفته اسـت و در سـال جـاری ایـن مطالعات با همـکاری مرکز تحقیقـات فـرآوری سنگ آهن ایـران انجـام خواهـد شـد و پس از بررسـی و اعلام نتایـج آن ساخت این واحدهای تولیدی آغاز می شود.

جعفری گفت: در شـرایطی که کمبود مـواد اولیه از مشـکلات مهم و اساسـی زنجیـره فـولاد کشـور بـه شـمار مـی رود، اهمیت شـرکتهای معدنـی بزرگـی همچون مجتمع سـنگ آهن سـنگان بیش از پیش مشـخص می شـود، این مجتمع به طـور مسـتمر بـه دنبـال توسـعه و گسـترش فعالیتهای اکتشـافی و اسـتخراجی خود بوده اسـت تا با بهره برداری از ظرفیتهـای ویـژه معدنـی منطقـه شـمال شـرق، سهم بیشتری در تامین مواد اولیه کارخانه های ذوب و فولادسازی داخل کشـور داشـته باشد.

وی افزود: مجتمع سنگ آهن سـنگان خواف علاوه بر نقش بسـزایی که در تامین مواد اولیه صنایع فولادی کشـور ایفا می کنـد، با اتخـاذ رویکرد کارآفرینی و ایجاد اشـتغال پایدار در منطقه سـنگان، توسـعه اقتصادی، امنیتی و اجتماعی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: این مجتمـع به عنـوان یکـی از بزرگترین معادن سـنگ آهن آسـیا و حتی جهان با در اختیـار داشـتن بخش بزرگـی از ذخایر سـنگ آهن کشـور، یکی از اصلی تریـن تامین کننـدگان مواد اولیـه زنجیره فولاد ایران به شـمار می رود و امروز بـه یکـی از بزرگترین فعـالان عرصـه معدن منطقه و خاورمیانه تبدیل شـده اسـت./ایرنا