• عامل مسلط در کاهش ۳۶٫۴ درصدی صادرات کالایی، افت ۵۲ درصدی صادرات کالای نفتی (با مشارکت منفی ۳۳ واحددرصدی) بوده است. • عامل موثر در کاهش ۱۴ درصدی واردات کالایی کاهش ۱۲ درصدی واردات سایر کالاها (با مشارکت منفی ۱۲ واحددرصدی) بوده است.• تراز تجاری کالایی غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۸ با افزایش ۱۸٫۲ […]

• عامل مسلط در کاهش ۳۶٫۴ درصدی صادرات کالایی، افت ۵۲ درصدی صادرات کالای نفتی (با مشارکت منفی ۳۳ واحددرصدی) بوده است.

• عامل موثر در کاهش ۱۴ درصدی واردات کالایی کاهش ۱۲ درصدی واردات سایر کالاها (با مشارکت منفی ۱۲ واحددرصدی) بوده است.
• تراز تجاری کالایی غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۸ با افزایش ۱۸٫۲ درصدی همراه بوده که حدود ۲۷ واحد درصد آن از محل کاهش واردات کالای غیرنفتی با اثر مثبت؛ و حدود ۸٫۵ واحد درصد آن از محل کاهش صادرات با اثر منفی، بوده است.
• حساب خدمات با وجود منفی بودن ارزش، در سال ۱۳۹۸ رشد ۴۵ درصدی داشته است. در سال ۱۳۹۸ صادرات خدمات افزایش و واردات خدمات کاهش یافته است.
• خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۸ به دلیل بیشتر بودن خروج سرمایه نسبت به ورود سرمایه، منفی بوده ولی نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۵۸ درصد بهبود داشته است.