متاسفانه در کشور ما بازنشستگی، آغازراه پرتنشی است و بازنشسته با انبوه مشکلات بی پایان، تازه درگیر مشکلات اقتصادی، معیشتی وهمچنین درمانی می شود.

به گزارش اقتصاد آسیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی و عضوهیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان کشور در نشست خبری کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی خراسان رضوی که در محل کانون مشهد برگزار شد، به عدم رعایت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی درماده ۹۶ قانون انتقاد کرد وگفت:۷۲ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حدود شش میلیون تومان مستمری دریافت می کنند.رضایی خطاب به مسئولان افزود:باحداقل و حقوق های دریافتی نمی شود زندگی کرد اگرمسئولان می توانند زندگی کنند می خواهیم که به بازنشستگان آموزش دهند.

وی بااشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان،تصریح کرد:همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای افرادی که چندین سال گذشته ترک کارکرده‌اند بسیارمؤثراست.

وی باانتقاد براینکه مجریان قانون درعمل قانون‌شکنی می‌کنند و مجلس شورای اسلامی به وظایف نظارتی خودعمل نمی‌کند.اظهارداشت :خدمات ارائه شده به بازنشستگان نیازهای آنان را تامین نمی کند.بانک رفاه کارگران باتوجه به اینکه تمام امتیازوجوه حساب بازنشستگان رادارد اما سهمیه مورد نیازبازنشستگان راتامین نمی کند.درحال حاضربازنشستگان تامین اجتماعی ازسرنوشت خودورفتارمسئولان رضایت ندارند.لازم است بانک رفاه تعداد وام هاومقدار تسهیلات بازنشستگان افزایش دهد. 

رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مشهدودبیر کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی نیزبااشاره به ماده ٥٤ و٩٦ قانون سازمان تامین اجتماعی که مغفول مانده است گفت:کانونهاقوه اجرایی ندارندو مسئولان هم میدانندکه باگفتاردرمانی زندگی بازنشستگان سامان نمی گیرد.بسیاری ازبازنشستگان کشوراجاره‌نشین هستند.

رحمت اله پورموسی باتاکیدبراینکه درتصمیم‌گیری‌ها بایدهمواره نظرات ونقش مردم موردتوجه قرارگیرد.افزود:تأمین‌اجتماعی بااندوخته کارگران وبازنشستگان شکل گرفته است،نظرات بازنشستگان وکارگران دراجرا وعمل بایدلحاظ شود.وی تاکید کرد:دربرنامه هفتم توسعه بایدخواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگرو بازنشسته به قانون تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد:طبق ماده ۴۱ قانون کار؛حقوق کارگران بایدمطابق بانرخ تورم وسبدمعیشت افزایش پیدا کند.وطبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حقوق حداقل بگیران ازمصوبه‌ی شورای عالی کارکمترنباشد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مشهددربخش دیگری از سخنان خودخطاب به رئیس جمهورخواست تاباتوجه به وعده هایی که وی داده بودخود شخصا به رفع مشکلات بازنشستگان ورود کند.

وی بااشاره تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی،«مجموع مزدیا حقوق بیمه شده، که براساس آن حق بیمه پرداخت شده، ظرف آخرین دوسال پرداخت حق بیمه» است خاطرنشان کرد:چگونه می توان انتظار داشت: یک کارگری که با حداقل حقوق ومزایای اندکی که درزمان اشتغال دریافت می کردوناگهان با بازنشسته شدن همان هم قطع می شود.بتواندبین دخل وخرجش تعادل برقرار کند.آیا مسئولین شاهد مشکلات ریزودرشت وبیماری های یک بازنشسته بعد از سی سال کاروتلاش وسختی های او نیستند.

وی بااشاره به ناعادلانه بودن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان،اضافه می‌کند:همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که درسال ۹۹ و۱۴۰۰انجام شد، وعادلانه هم صورت نگرفت وحداقل دستمزدسه برابرزیرخط فقراعلام شد.

 عضوهیئت مدیره ومسئول کمیته درمان کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مشهدوعضوهیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی نیزبابیان اینکه تمام بازنشستگان تامین اجتماعی دغدغه درمان ومعیشت دارند و در دوران کهولت عذاب می کشندگفت: بازنشستگان تامین اجتماعی به اندازه سهمی که درانقلاب داشته اند ازمواهب انقلاب برخوردارنمیباشند عدالت اجتماعی درحق بازنشستگان تامین اجتماعی رعایت نشده ودربودجه های عمومی کشورسهمی ندارند.

قربانعلی رمضانی اذعان داشت :اگرقانون الزام درمان تصویب شده اجرایی شود،اصلاً نیازی به بیمه تکمیلی نیست.چرا بایدبازنشستگان دردرمان ومعیشت بازنشستگان مشکل داشته باشند.

وی یادآورشد:کانون هاو کانون عالی کشوردردفعات متعدد بامسئولان کشور ی مکاتبه کرده اند اما مسئولان جزء اینکه همدردی کنند دررا درمان نمیکنندطبق قانون درمان حتی فرد باید به خارج از کشورنیز فرستاده شود اما سازمان تأمین‌اجتماعی بازنشستگان را حتی به بیمارستان‌های دولتی نیز ارجاع نمی‌دهند. اگر قانون الزام درمان تصویب شده اجرایی شود، اصلاً نیازی به بیمه تکمیلی نیست.

 حمیدزینلی عضو هیئت مدیره ودبیر کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مشهد گفت:بازنشسته فردی است که دوران جوانی عمر خودراباکوله باری ازتلاش وسختی و پرداخت بیش از۳۰درصدازحقوق ومزایای خوددر۳۰سال خدمت،پشت سرگذاشته تادردوران کهنسالی باآرامش وامنیت اقتصادی،بتواندبرانبوه مشکلات خودفائق آید.این درحالی است که بعداز سی سال بیمه تکمیلی ناخواسته بربازنشستگان تحمیل شده است.

وی بابیان اینکه آیادرشأن بازنشستگان تامین اجتماعی وکشورثروتمندایران نیست که بازنشستگان زندگی راحتی نداشته باشندگفت:چراتمامی هزینه های درمان بازنشستگان به عهده دولت وسازمان تامین اجتماعی نیست